Løn

Penge
Generalforsamlingen vedtog i 2022 en ny lønpolitik for Lejre Lærerforening.

Med udgangspunkt i DLF´s lønpolitik:

• Fastholde læreruddannelsen som kvalitetskrav for undervisning i folkeskolen

• Centralt aftalte lønstigninger

• Anciennitet/erfaring

• Ens for alle

• Understøtte det professionelle lærerarbejde

• Sikre godt arbejdsklima og arbejdstilfredshed

• Lønniveauet skal som minimum fastholdes i forhold til øvrige grupper på arbejdsmarkedet, hvilket vil medvirke til at fastholde kvalificerede medarbejdere

• Svare til faglige kvalifikationer i folkeskolen

• Rekruttere og fastholde

skal Lejre Lærerforening arbejde for at

• Frigjorte lokallønsmidler fastholdes

• Der indgås forhåndsaftaler, som er kollektive og solidariske

• Aftaler om lokalt aftalt funktions – og kvalifikationslønstillæg indgås efter objektive kriterier

• Der ydes ens tillæg for sammenlignelige funktioner og kvalifikationer

• Skolepsykologer og konsulenter skal som minimum sikres en lokalt lønforløb, med udgangspunkt i frigjort lokallønsmidler

• Tillidsrepræsentanter og organisationsvalgte skal have samme adgang til funktions- og kvalifikationstillæg, som hvis de havde mulighed for at fungere i deres sædvanlige job

Ansættelse af pensionerede lærere

Såfremt det ikke er muligt at ansætte læreruddannede i månedslønnede stillinger, kan der ansættes pensionerede lærere/ børnehaveklasseledere jf. §1 stk 3 i Overenskomst for lærere m.fl.

Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår.

Det vil sige, at pensionerede lærere lønindplaceres på slutløntrin for overenskomstansatte og med centralt og lokalt aftalte løntillæg, samt tillæg af overenskomstmæssig pension.

Forhandlingskompetence:

Kompetencen til at indgå aftaler for lærere, børnehaveklasseledere, skolepsykologer og skolekonsulenter ligger hos Lejre Lærerforening.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 14. marts 2022